Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / Zastupitelstvo města / Záznamy ze zasedání zastupitelsva města

Záznamy ze zasedání zastupitelsva města

Po dohodě s Rožnovským prostorem jsou nadále záznamy ze zastupitelstva zveřejňovány na jejich webu. Starší záznamy ze zastupitelstva naleznete na youtube.com/user/ZdravyRoznov.

Zveřejňování záznamů ze zastupitelstva města
užitečné právní tipy pro občanské iniciativy…

Občanské iniciativy v řadě českých měst či obcích v současnosti zvažují zveřejňování záznamů zasedání svých zastupitelstev široké a neohraničené skupině osob, zejména prostřednictvím internetu. Důvody pro takové zveřejňování jsou nasnadě, zastupitelstvo rozhoduje o těch nejdůležitějších záležitostech života obce a i když se jedná o orgán, který zasedá veřejně, jen málo občanů dané obce si pravidelně udělá čas na absolvování dlouhého a často i vyčerpávajícího zasedání. Záznamy tedy mohou napomoci vtáhnout (nejen) občany donitra „obecního“ dění a tím vytvořit předpoklady pro lepší správu dané obce.

Odvysílání záznamů ze zasedání zastupitelstva ale z právního hlediska není jen tak! Zatímco pořizování záznamů nelze občanovi zakázat, zveřejňování záznamů, například prostřednictvím internetu, právně problematické být může.

Zveřejňováním natočených záznamů totiž může dojít k porušení ustanovení občanského zákoníku ohledně ochrany osobnosti1 a především pak zákona na ochranu osobních údajů2.

Pozor na ochranu osobnosti!

Ustanovení týkající se ochrany osobnosti poskytují ochranu jen těm projevům fyzických osob, jež mají osobní povahu. Občan pořizující záznam by se tedy měl v každém případě natáčení takových projevů vyhnout (typicky osobní rozhovory jednotlivých účastníků zastupitelstva během jeho zasedání), ale natáčet pouze to, co má přímou souvislost se záležitostmi, které tvoří předmět diskuze a je proneseno během jednání (nikoli například o přestávce, mimo sál atd.). Takové projevy tak zpravidla postrádají osobní povahu a nevztahuje se na ně ochrana poskytovaná občanským zákoníkem.

Pozor na zákon o ochraně osobních údajů!

Pokud občan takto „korektně“ pořízený záznam získá, může uvažovat o jeho zveřejnění. Nejprve je ale nutno zamyslet se, kdo na takovém záznamu vystupuje. Vyvstává totiž další skupina omezení, kterou přináší zákon o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“).

Zveřejňování záznamů je zpracováním osobních údajů

Zveřejnění audio-vizuálního záznamu je dle § 4 písm. e) ZOOÚ zpracováním osobních údajů. Je dobré podotknout, že samotné pořízení záznamu - pokud k němu dochází výlučně pro osobní potřebu pořizovatele záznamu bez dalšího zveřejňování - zpracováním osobních údajů není a regulace ZOOÚ se na něj nevztahuje.

Každý, kdo zpracovává osobní údaje (tj. zveřejňuje záznamy), se musí zaregistrovat jako správce osobních údajů (tzv. „oznámení o zpracování“) u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“). Registrační formulář naleznete na www.uoou.cz v sekci „Registr“. Po vyplnění přihlášky je nutno se započetím zveřejňování vyčkat 30 dní, neboť to je lhůta, kterou má ÚOOÚ ze zákona k registraci subjektu jako správce osobních údajů.
V případě, že ÚOOÚ nebude mít žádné námitky či nejasnosti ohledně oznámení o zpracování, zaregistruje daný subjekt jako správce (tuto informaci je možné opět získat z webové stránky ÚOOÚ v sekci „Registr“), v opačném případě vyzve k doplnění oznámení.

V této souvislosti upozorňujeme, že pokud se záznam ze zasedání zastupitelstva odvysílá v reálném čase v přímém přenosu, nejedná se o zpracování osobních údajů a regulace ZOOÚ se na takové zveřejnění nevztahuje (nebude tedy ani potřebná registrace u ÚOOÚ).

Souhlas pro zpracování osobních údajů

Nutným předpokladem pro zpracování osobních údajů – tedy zveřejňování záznamů - je až na výjimky stanovené ZOOÚ souhlas osob, které jsou na záznamech zachyceny. Tedy souhlas zastupitelů a dalších účastníků zastupitelstva se zveřejněním záznamů.

V praxi bude nicméně často docházet k tomu, že především zastupitelé nebudou mít na zveřejňování záznamů zájem, což by mohlo v důsledku znamenat ztrátu možnosti záznamy zveřejňovat. Naše sdružení bylo v obdobné situaci a proto jsme se rozhodli využít výjimku, kterou skýtá § 5 odst. 2 písm. f) ZOOÚ, jenž stanoví, že je možno zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů pokud se poskytují osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti… Tato výjimka tedy zabezpečí možnost zveřejňovat záznamy i bez souhlasu těchto osob. ÚOOÚ jsme sice byli vyzváni k doplnění oznámení, ale náš názor na výklad zákona jsme uhájili (argumentaci pro registraci našeho sdružení jako správce osobních údajů naleznete níže).

Další okruh problémů vyvstane pokud se na záznamu objeví osoba či její hlas nebo její osobní údaje v případě, že tato osoba nespadá pod výjimku zavedenou § 5 odst. 2 písm. f) ZOOǓ (tj. občan města či jakákoli jiná fyzická osoba). ZOOÚ sice teoreticky zavádí jinou výjimku, která by se dala za účelem zveřejňování záznamů bez souhlasu těchto subjektů aplikovat (tj. § 5 odst. 2 písm. e) ZOOÚ), ale vzhledem k obecné neochotě ÚOOÚ registrovat takové subjekty doporučujeme, alespoň do doby než zde bude existovat judikatura vyšších soudů podporující takový výklad zákona, opatřit si písemný souhlas dotčené osoby. Výše uvedené se vztahuje i na jakýkoli údaj, z něhož bude možné takovou osobu určit, tzn. na záznamech by nemělo padnout jméno ani jakýkoli jiný údaj, který by takové osobní údaje obsahoval (např. „pozemek jsme prodali panu Sedláčkovi… dům vedle paní Novákové“ – jména Sedláček a Nováková doporučujeme vymazat).

Naše sdružení tedy zveřejňuje pouze takové záznamy ze zasedání zastupitelstva, na nichž vystupují zastupitelé, případně jiné úřední osoby, popřípadě občané, kteří nám udělili za účelem zveřejnění svůj souhlas. Osoby, které nespadají pod výjimku dle § 5 odst. 2 písm. f) ZOOÚ jsou prozatím ze zveřejňovaných záznamů vymazávány.

Přehled nezbytných kroků, které je nutno před zveřejněním učinit

  1. Řádně označit místnost, kde se bude natáčet
  2. Nenatáčet projevy osobní povahy
  3. Registrovat se jako správce osobních údajů u ÚOOÚ
    Vzor je ke stažení zde (PDF, 23 kB) a zde (PDF, 23 kB)3
  4. Zkontrolovat pořízený záznam a ověřit si, kdo na záznamu vystupuje a zda jsou uděleny souhlasy těchto osob se zveřejněním.

Shrnutí užitečných dokumentů ke stažení


1 Ustanovení § 11 a 12 občanského zákoníku
2 Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozměňujících předpisů
3 Špatné kódování je problém ÚOOÚ