Úvod / Občanské sdružení / Vývoj kauzy Kaufland v Rožnově

Vývoj kauzy Kaufland v Rožnově

Rok 2005

Už je tomu více jak 13 let, kdy začaly na veřejnost skrze regionální tisk prosakovat první informace o připravované stavbě OD Kaufland na místě tehdy ještě stojících autobusových garáží a dílen. ČSAD Vsetín, tedy jejich tehdejší majitel, se je rozhodlo v rámci reorganizace prodat a hledalo kupce. Občané Jižního města 28. února 2005 napsali, podepsali a odeslali dopis [1] tehdejšímu majiteli těchto pozemků zastoupeného JUDr. Ing. Zemkem a tehdejšímu starostovi Rožnova RNDr. Mikuškovi, ve kterém formulovali svůj ostrý nesouhlas s touto stavbou, a žádali majitele, aby neprodával tyto nemovitosti. Jejich hlavní obavy se již tehdy týkaly zvýšení hlučnosti a prašnosti na tzv. jižní větvi Meziříčské ulice. Přílohou dopisu byly i podpisové archy se 70 podpisy obyvatel Jižního města.

Na zastupitelstvu města (dále jen ZM) konaném 25. října 2005 bylo jednomyslně (18 hlasy) přijato usnesení, které vyjadřovalo zásadní nesouhlas s výstavbou zmíněného obchodního domu v této lokalitě. [2]

Rok 2006

Na jaře následujícího roku, přesněji 11. dubna 2006 se problémem zabývala rovněž komise životního prostředí rady města (dále jen RM), která ve svém usnesení konstatovala, že „realizací záměru by došlo ke zvýšení dopravní zátěže, ke zhoršení životního prostředí obyvatel žijících v okolí a k existenčnímu ohrožení některých živnostníků“. [3]

O několik dní později, tedy 14. dubna 2006 pak vyjádřili nesouhlasné stanovisko s touto stavbou také obchodníci a jejich zaměstnanci v textu směřovaném zastupitelům města [4]. Tento text byl rovněž opatřen podpisovými archy tentokrát s již 270 podpisy. I oni argumentovali dopadem této provozovny na drobné podnikatele, dopadem na obyvatele Jižního města a zhoršenou dopravní situací v jejím okolí.

Tehdejší zastupitelé tyto občanské iniciativy reflektovali na zasedání ZM 18. dubna 2006, když přijali usnesení, ve kterém uložili úkol Městskému Úřadu (dále jen MěÚ) zorganizovat anketu mezi občany města, kterou se měl zjistit názor občanů na výstavbu Kauflandu. Tento úkol však MěÚ splnil až o pět let později. Podobná anketa proběhla v roce 2010 v režii Věcí veřejných (dále jen VV), která otázku na toto téma položila ve svém předvolebním průzkumu. Přesná čísla sice nejsou k dispozici, nicméně podle pozdějších slov zastupitele T. Hradila za VV vyšla anketa „půl na půl“, tedy polovina dotazovaných byla pro, polovina proti.

Otázkou posouzení stavby OD Kaufland se zabýval také Ing. arch. Jílek, tehdejší městský architekt, v jehož posudku z roku 2006 [5] se mimo jiné dočteme: „Navržené řešení naznačuje variantu, která je pro daný prostor nevhodná, dekonstruktivní a bezohledně brutálním způsobem zasazuje funkční plochy do prostoru“. „Nutno zmínit nárůst dopravní zátěže“. „Dále je nutno zdůraznit výsledné nežádoucí působení venkovních zpevněných ploch pro parkování a pro zásobování objektu z ulice Meziříčská“. „Hlavní parkovací stání řešit pod objektem“. „Doporučujeme klást velký důraz na intenzivní využití zeleně a její hojnou výsadbu jak podél komunikací, tak i v prostoru parkovišť“.

Zmiňovaná opatření nebyla v té době již ničím neobvyklým, neboť parkovací stání pod samotným objektem (nebo na jeho střeše) bylo řešení, které projektanti zvolili např. u, toho času nedávno otevřeného (2004) OC Carrefour (dnes OC Hypernova) v Králově poli v Brně, nebo u OC Vaňkovka (2005) tamtéž.

V témže roce společnost InterCora s.r.o., která zastupovala OD Kaufland nabídla městu sponzorský dar 7,5 milionu korun v případě, že bude vydáno pravomocné stavební povolení k této stavbě. O rok později potvrdila tuto nabídku s částkou 7 milionů korun. [6]

Na podzim roku 2006 došlo ke komunálním volbám, ve kterých se složení ZM významně změnilo a s tím se změnil i postoj ke stavbě OD Kaufland. V těsnou většinou přijatém usnesení ZM ze dne 23. října 2007 [7] se tak můžeme dočíst: „Zastupitelstvo nemá námitky k výstavbě Kauflandu, pokud budou splněny zákonem stanovené podmínky. Zároveň žádá investora, aby při výstavbě i při následném provozu obchodního domu postupoval citlivě a s ohledem na občany žijící v této lokalitě a aby učinil vše pro to, aby nedošlo ke zhoršení podmínek jejich života.

To je ovšem zásadní obrat v postoji ZM. S čím předchozí ZM vyjádřilo zásadní nesouhlas, novému až tak moc nevadilo. Na pozdějším zasedání ZM si však vymínilo, že veškeré další rozhodování v této věci bude řešit ZM namísto RM (což se dodnes děje).

Rok 2010

Pak se kolem této věci 3 roky zdánlivě nic nedělo, až do 7. dubna 2010, kdy skupina občanů Jižního města předala MěÚ „petici“ (formou otevřeného dopisu) proti záměru výstavby OD Kaufland na Meziříčské ulici. Podepsalo jej 190 obyvatel z nejbližšího okolí zamýšlené stavby.

O několik dní později, přesněji 16. dubna 2010 zahájil odbor životního prostředí MěÚ zjišťovací řízení Posuzování vlivu na životní protředí podle zákona č. 100/2001 Sb., tzv. EIA, jejíž výsledky byly s veřejností projednány 18. srpna 2011, tedy v době, kdy byla většina lidí na dovolených a projednání se tak nemohla zúčastnit.

Téhož roku (tedy 2010) konečně MěÚ splnil 5 let staré zadání ZM, když bez dostatečné informační kampaně zveřejnil na webu města anketu, ve které se občanů ptal na jejich postoj k tomuto záměru. I přes nedostatečnou propagaci se vyjádřilo 1237 hlasujících proti tomuto záměru, 655 pro něj a 80 hlasujícím to bylo jedno. Výsledkem tak bylo poměrně silné vyjádření odporu hlasujích vůči tomuto záměru (2/3 byly proti, 1/3 pro), což je v poměrně silném rozporu s předchozí anketou VV. Nutno ovšem podotknout, že anketa svým technickým provedením v principu umožňovala vícenásobné hlasování jednoho účastnika ke stejné otázce (zda-li se tak dělo je jiná, dnes již nepřezkoumatelná otázka).

Roky 2012 a 2013

Sága ovšem pokračovala 28. února 2012 zasedáním ZM, které za velkého zájmu veřejnosti svým usnesením [8] schválilo smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o smlouvě budoucí, kterým se zřizuje věcné břemeno na městských pozemcích se společností Kaufland a která umožňuje dopravní napojení této stavby na městské komunikace.

O přibližně půl roku později, tedy 9. října 2012 zahájil Odbor výstavby a územního plánování MěÚ v Rožnově územní řízení o umístění stavby, ke kterému měli obyvatelé i Zdravý Rožnov – občanské sdružení (dále jen ZR) dlouhou řadu připomínek. Po vydání územního rozhodnutí 3. května 2013 se ZR proti tomuto rozhodnutí odvolal ke Krajskému úřadu Zlínského kraje (dále jen KÚZL). Ten jej po drobných úpravách rozhodnutí potvrdil k 31. prosince 2013.

Roky 2014 a 2015

Toto rozhodnutí o umístění stavby napadl 28. března 2014 ZR správní žalobou u Krajského soudu v Ostravě proti rozhodnutí KÚZL. Soud odkladný účinek žalobě nepřiznal a tak mohlo být o rok později 31. března 2015 zahájeno stavební řízení OD Kaufland a 5. května 2015 stavební řízení na chodníky. Do těchto řízení se opět zapojili občané z přilehlých lokalit, kteří jej napadli řadou připomínek a námitek. Po vydání stavebního povolení došlo i na odvolání proti němu.

Rok 2016

Dne 26. dubna 2016 pak dal Krajský soud v Ostravě za pravdu žalobě ZR rozhodnutím, kterým zrušil napadené územní rozhodnutí. [9] V září 2016 byla pak obě stavební řízení pozastavena v důsledku neplatného podkladu – územního rozhodnutí. Zároveň však běží od srpna 2016 doplnění tohoto rozhodnutí opět v režii KÚZL. Toliko až do dnešních dnů.

Přibližně v květnu 2016 začala společnost Kaufland jednat s městem ohledně dokončení územního řízení a stavebního povolení ke stavbě OD Kaufland.

Dne 24. října 2016 proběhlo setkání obyvatel Jižního města s vedením města, kde se řešila výhradně výstavba OD Kaufland. Veřejná diskuze trvající 4 hodiny nechala zaznít hlasům příznivců stavby i jejich odpůrců, prostor pro obhajobu následující kroky dostali i zástupci města. Starosta ujistil, že město jedná s Kauflandem už od jara 2016 a řeší se akruálně prodloužení smlouvy o dopravním napojení. S prodloužením této smlouvy větší část přítomných nesouhlasila. [10]

Dne 31. října 2016 byl spolek ZR kontaktován společností Kaufland, která nás vyzvala k jednání. [11]

Den na to, tedy 1. listopadu 2016 bylo na zasedání města projednáno a i přes odpor náš i veřejnosti schváleno prodloužení smlouvy o smlouvě budoucí o dopravním připojení OD Kaufland na městské pozemní komunikace. Zdravý Rožnov, z.s. navrhoval, aby smlouva byla schválena až na dalším zastupitelstvu spolu s dodatkem, že společnost Kaufland upraví projekt tak, aby dopady na okolí byly co nejmenší (jde především o přeřešení nevyhovujícího dopravního napojení.

Dne 2. listopadu 2016 pak proběhlo seznamovací jednání zástupců ZR se zástupci společnosti Kaufland, kteří mají výstavbu OD Kaufland v Rožnově v gesci. Bylo dohodnuto, že společnost Kaufland do měsíce připraví variantu jiného dopravního napojení.

Rok 2017

Jednání pak pokračovala až do začátku léta 2017, kdy byla dojednána smlouva mezi Zdravým Rožnovem, z.s. a společností Kaufland o tom, jaké ústupky udělá společnost Kaufland výměnou za to, že náš spolek nebude nadále bránit ve správních řízeních této stavbě. S výslednou smlouvou jsme seznámili občany v lokalitě, kteří však drtivou většinou tuto smlouvu odmítli. Vzhledem k tomu, že v té době opět Krajský úřad Zlínského kraje vydal územní rozhodnutí o umístění stavby a začal opět běžet pozastavený proces stavebního povolení, podali jsme na koci července 2017 druhou správní žalobu ve stejné věci spolu s žádostí o odkladný účinek, který byl této žalobě přiznán v polovině srpna [12]. Současně jsme začali hledat odborníka, který by provedl oponenturu rozptylové studie, která se stala předmětem sporu.

Rok 2018

Po dlouhém hledání jsme našli doc. Vojtíška, který napsal oponentní posudek, který jsme předložili před nařízeným jednáním soudu jako důkaz. Soud proběhl 26. července 2018 a rozhodl opět v náš prospěch a (již podruhé!) zrušil platnost vydaného územního rozhodnutí. 8. října podala Krajský úřad Zlínského kraje kasační stížnost proti rozsudku z 26. července 2018.

Kořen problému

Pojďme si ještě krátce připomenout, proč vůbec je nutné takovouto anabázi absolvovat, když oběma stranám pouze rostou náklady a výsledek je stále nejistý. Kořen celého sporu totiž leží v jednom jediném strategickém dokumentu, který je každá obec povinna si pořídit a udržovat. Tímto dokumentem je územní plán obce. V našem případě je to územní plán, který už v době vzniku měl své problémy, který byl projednán s veřejností pouze formálně a který byl od doby svého vzniku již několikrát měněn a doplňován. Je navržen tak nešťastně, že například znemožňuje rozvoj individuálního bydlení i v místech, kde by to jinak nebyl problém, nebo stavbu prodejen generujících dopravní zátěž na místech, která k tomu nejsou úplně vhodná, jako například byla stavba Penny Marketu na ulici Hradišťko.

Kdyby byl v době vzniku důkladně projednáván s obyvateli dotčených území, tedy i obyvateli Jižního města, velmi pravděpodobně by se nestalo to, že umožní umístění takto problematické stavby v dané lokalitě. Nezbývá než doufat, že nový územní plán, který se snad již brzy začně připravovat, nebude projednán a připomínkován stejně krátkozrace, tj. s cílem splnit požadavky zákona, ale naopak bude projednán tak, aby pomohl předcházet podobným sporům o to, co a kde může a nemůže stát.

Zdroje

[1] Dopis občanů Jižního města JUDr. Ing. Zemkovi a starostovi RNDr. Mikuškovi

[2] Usnesení ZM Rožnova z 25. října 2005

[3] Usnesení komise životního prostředí rady města z 11. dubna 2006

[4] Stanovisko obchodníků a jejich zaměstnanců k výstavbě dalšího hypermarketu ve městě

[5] Další MARKET – ANO či NE?

[6] Dopis společnosti InterCora, s.r.o. městu Rožnov pod Radhoštěm

[7] Usnesení zastupitelstva města z 23. října 2007

[8] Usnesení zastupitelstva města z 28. února 2012

[9] Rozsudek Krajského soudu v Ostravě

[10] Setkání s občany Jižního města

[11] Seznamovací jednání s Kauflandem

[12] Vývoj kauzy Kaufland

Ivan Lukáš, Aneta Valasová, Tomáš Hofman