Stanovy

Název a sídlo

Spolek má název „Zdravý Rožnov, z.s.“.
Spolek sídlí na adrese  Habrová 2295, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, které spojuje zájem o záležitosti zejména města Rožnova pod Radhoštěm.

Základní cíle spolku

Základními cíli jsou zejména:

 1. ochrana přírody a krajiny, což je jedním z hlavních cílů,
 2. zapojovat veřejnost k účasti na veřejném dění,
 3. propracovat a realizovat myšlenky obsažené v projektu Zdravá města vyhlášeného Světovou zdravotnickou organizací WHO,
 4. ochrana životního prostředí, včetně ochrany zdraví a kvality života,
 5. ochrana zemědělského půdního fondu, zeleně, kulturních hodnot a krajinného rázu v urbanizovaných i neurbanizovaných oblastech.

Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 1. účast ve správních řízeních,
 2. propagační, popularizační, kulturní, vydavatelská a ediční činnost, vzdělávací akce a další aktivity směřující k naplňování základních cílů.

Členství ve spolku

 1. Členem může být každá fyzická osoba, která souhlasí s jeho stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů sdružení. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou sdružení. O přijetí rozhodují členové sdružení na své časově nejbližší valné hromadě. Spolek vede evidenci členů.
 2. Člen spolku má právo:
 1. zúčastnit se valné hromady, přičemž každý člen má jeden hlas. Každý člen hlasuje osobně,
 2. každý člen má právo být volen do orgánů spolku, vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky,
 3. každý člen má právo volit orgány spolku,
 4. každý člen spolku má právo být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve spolku.
 1. Člen spolku má povinnost:
 1. dodržovat stanovy, plnit usnesení valné hromady, dozorčí rady a jejich operativních rozhodnutí,
 2. platit členské příspěvky, jejichž výši stanovuje valná hromada,
 3. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.
 1. Spolek je oprávněn vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy spolku:
 1. napomenutí člena sdružení -  napomenutí provede písemně dozorčí rada spolku,
 2. vyloučení ze spolku.
 1. Členství ve spolku zaniká:
 1. vystoupením – vystoupení člena sdružení se realizuje doručením oznámení o vystoupení výkonné radě spolku,
 2. vyloučením – o vyloučení rozhoduje valná hromada,
 3. úmrtím člena,
 4. zánikem spolku,
 5. dvouletou pasivitou člena.
 1. Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Organizační uspořádání

 1. Strukturu spolku tvoří:
 1. valná hromada,
 2. výkonná rada,
 3. dozorčí rada.
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku. Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně výkonná rada. Místo a čas konání valné hromady oznámí všem členům spolku nejméně čtrnáct dní předem. Valná hromada se sejde také, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů spolku nebo dozorčí rada, a to nejpozději do jednoho měsíce od požádání. Valná hromada rozhoduje hlasováním. Návrh je přijat, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech přítomných členů. Dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů rozhoduje valná hromada o vyloučení a přijetí člena, o zániku spolku. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Pokud se nadpoloviční většina členů nedostaví, lze svolat mimořádnou valnou hromadu, u které se již nevyžaduje přítomnost nadpoloviční většiny. Zápis z jednání zasílá výkonná rada všem členům spolku.
  Valná hromada má následující pravomoci:
 1. rozhoduje o členství ve spolku,
 2. volí dozorčí radu a výkonnou radu,
 3. schvaluje výroční zprávy a hospodaření spolku,
 4. doplňuje a mění stanovy spolku,
 5. stanoví členské příspěvky,
 6. valná hromada může rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech přítomných hlasů převzít právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány spolku.
 1. Výkonná rada řídí spolek mezi jednáními valné hromady. Je tvořena nejméně třemi členy sdružení zvolenými valnou hromadou. Ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu. Její funkční období je tříleté.
  Výkonná rada:
 1. rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou v kompetenci valné hromady,
 2. připravuje jednání valné hromady,
 3. kontroluje činnost případných pracovníků spolku.
 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí valné hromady a dohlíží na hospodaření spolku. Dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými spolku. Tvoří ji tři až pět členů spolku volených valnou hromadou. Funkční období je jednoleté.

Jednání jménem spolku

Jménem spolku jednají samostatně předseda a místopředseda – statutární zástupci spolku. Jiný člen spolku může jeho jménem jednat, je-li k tomu zmocněn statutárním zástupcem.

Místní příslušnost

Spolek nevytváří místní organizační jednotky.

Hospodaření spolku

 1. Majetek spolku vzniká z příspěvků členů, grantů, dotací, darů a výnosu benefičních akcí.
 2. Koncepci hospodaření spolku schvaluje valná hromada. Prostředky jsou používány na krytí:
 1. administrativně-správních výdajů orgánů spolku,
 2. služeb a prací nutných k činnosti spolku.
 1. Po skončení hospodářského roku podává výkonná rada dozorčí radě zúčtování hospodářského roku. O výsledku kontroly předkládá dozorčí rada zprávu valné hromadě spolku.

Způsob majetkového vypořádání po zániku spolku

V případě zániku spolku bude jeho majetek převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Jestliže nebude tato osoba nalezena do tří měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy spolku.

Závěrečná ustanovení

 1. V případě zániku spolku provede likvidaci jeho majetku komise schválená valnou hromadou.
 2. Tyto stanovy byly schváleny ustavující valnou hromadou spolku v Rožnově pod Radhoštěm dne 30. 11. 1998.
 3. Změny stanov byly schváleny valnými hromadami konanými ve dnech 19. 1. 2004, 17. 4. 2007, 24. 4. 2008, 13. 9. 2013 a 9. 11. 2015.