Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / Zápis z veřejného projednání revitalizace městského parku

Zápis z veřejného projednání revitalizace městského parku

Tomáš HofmanPředstavení a veřejné projednání revitalizace městského parku proběhlo dne 8. října 2015 od 16.00 do 18.00 v hudebním altánku v městském parku.

Zápis za OS Zdravý Rožnov pořídil a zpracoval Tomáš Hofman. Zápis je pouze informativní a nečiní si nárok na úplnost, nebo nestrannost.

 1. Pan starosta v krátkém úvodu představil místostarostku Kristýnu Kosovou, která problematiku řeší a inženýrku Damcovou, se kterou město dlouhodobě spolupracuje a projekt revitalizace parku připravovala.
 2. Paní místostarostka Kosová představila kroky revitalizace. V současnosti se uvažuje co s parkem dál, neboť jeho funkce parku se postupně mění. Velkým problémem je minulá nedostatečná údržba (poslední větší údržba proběhla v 90. letech 20. století), která se prakticky omezovala na bezpečnostní řezy v hlavní aleji a sečení trávníků. Předpokladem pro tyto úvahy by měl být passport zeleně, na jehož základě by se měla začít dělat pravidelná údržba.
 3. Paní inženýrka Damcová zrekapitulovala vývoj projektu revitalizace, který sahá až do roku 1992, kdy se svým projektem vyhrála veřejnou soutěž, který se však z nedostatku finančních prostředků nerealizoval.

  Proběhla pouze významná probírka stromu směrem k udržitelnosti, dosadby stromů a keřů za přispění dílčích dotací. Celou dobu zde byla snaha o celkovou rekonstrukci parku, bohužel však prostředky umožňovaly pouze bezpečnostní údržbu stromů a zanedbávaná zůstala i údržba trávníků.

  Park se nachází v korytu řeky z čehož vyplývá nízký půdní profil (asi 50 cm zeminy na štěrkovém podloží). Do projektu byly zapracovány i požadavky na ochranu přírody ze strany CHKO Beskydy jako jsou broukoviště, torza stromů, celkově je inovativní a zapracovává i nově povinné části projektů, což jej zvýhodňuje při získávání dotací. Jeho součástí je i vyhlášení památných stromů (např. jírovec u Palackého busty).

  Po realizaci projektu revitalizace parku by měl následovat workshop, jehož cílem by mělo být zpracování vykáceného dřeva tak, aby zůstalo v nějaké podobě v parku. V dolním parku by mělo vzniknout přírodní dětské hřiště ve spolupráci s mateřskou školou Na Zahradách, hřiště na pétanque, případně schody k řece Bečvě, motýloviště, workoutové hřiště, (již existující) šachový stolek, apod.

  Projekt řeší pouze revitalizaci zeleně, v současnosti je aktualizovaný a řeší i zeleň na Palackého ulici.

 4. Dotazy:
  • Otázka: Pan Vychodil spolupracoval s paní Damcovou na projektu, spoustu věcí se nepodařilo zrealizovat proto, že to bylo drahé, současný projekt neobsahuje mobiliář, který v něm původně byl. Jaké jsou náklady na aktualizovaný projekt?
   Odpověď: Náklady jsou přibližně stejné tj. Přibližně 6 milionů korun. Důvodem je to, že změnily ceny a vzhledem k novým dotačním výzvám se zohledňují všechny aspekty. Minule se nepodařilo začít kvůli tomu, že jeden z účastníků soutěže napadl její průběh a bylo tedy nutné soutěž celou zrušit, protože by se projekt nestihl realizovat. Projekt půjde do nové soutěže.

  • Otázka: Jak dlouho bude trvat realizace dalších částí (tj. částí po realizaci revitalizace zeleně)? Velkým problémem je i vandalismus.
   Odpověď: Další části budou postupně realizovány po menších částech z rozpočtu města. Je třeba promýšlet i to co park „unese“. Vedení města se snaží o širší zpětnou vazbu. Po sběru nápadů by mělo být další veřejné projednání. Výměna povrchu a mobiliáře je otázka finančních zdrojů v rozpočtu města.

  • Otázka: Je důležité odlišovat horní a dolní park a promyslet zatravňování tak, aby se nestalo, že bude zatravněno místo, na kterém se bude později něco dělat.
   Odpověď: V horním parku se bude zatravňovat pouze tam, kde v současnosti tráva není, nebo kde budou odstraněny pařezy. V dolním parku bude provedena rekultivace centrální louky zatravněním na hřišťový trávník. Páteří parku byla voda, měla by vrátit i do dolního parku.

  • Otázka: Jaká je životnost kaštanů, jak je to se stářím stromů?
   Odpověď: Stáří stromu je ovlivněno mnoha faktory jako je  například rozestup mezi stromy (u těch s polovičními rozestupy je životnost stromů nižší – případ hlavní aleje v parku), roli hraje i míra poškození námrazou, problémy s podložím, jmelím a v neposlední řadě i ekonomickou rentabilitou údržby stromů. Svou roli hraje i ochrana prostoru, v ideálním případě by měly být stromy vysazeny i na druhé straně Bečvy, aby se řeka dostala zpět do prostoru parku.
   Co se kaštanu týče, jde o střednědobý strom, který má měkké dřevo a je velmi citlivý na pohyb půdy v úrovni kořenového krčku. Jeho náhradníci se obvykle sází v jeho blízkosti.

  • Otázka: Park by měla být zóna klidu pro odpočinek, ale z obou stran jsou rušné cesty. Jak projekt řeší tento problém (tzn. prašnost, hluk, atd.)?
   Odpověď: V ideálním případě by měla být zeleň na druhé straně Bečvy tak, aby oddělila cestu od řeky. Projekt řeší tuto problematiku vysazováním pásem keřů po obvodu parku.
   Doplnění: Buďte opatrní s kácením vzrostlých stromů.
   Odpověď: Projekt posiluje obvodovou zeleň, náletové dřeviny se pro tyto účely nedají vždy použít, vznikají spory s ochránci přírody (např. kvůli netopýrům je vhodné mít otevřený přístup k řece). Dopravu se z města nepodaří vyloučit, severní obchvat vypadl z územního plánu.

  • Otázka: Dříve se v parku nesmělo jezdit na kole, chodit po trávě a znepokojuje mne představa, že by měl být park využíván ještě intenzivněji (grilování, hřiště).
   Odpověď: Hřiště bude přírodní, nenápadné, před jeho realizací by měla proběhnout další diskuze.

  • Otázka: Bude probíhat pravidelná údržba? Například na cyklostezce už se začínají projevovat první problémy, měly by se likvidovat stromy, které ji svými kořeny narušují. Dále by bylo vhodné opravit hlavní cesty v parku a opravit cestičky u tenisových kurtů, vytvořit dětské hřiště, doplnit koš na basketbal v dolním parku. Také by v parku mohla pravidelně hrát hudba.
   Odpověď: Stromy kolem Bečvy jsou na pozemku Povodí Moravy, do problematiky mluví i CHKO, horní park je v ochranné zóně Valašského muzea a je zde tedy problém s památkáři.

  • Otázka: Uvažuje se o osvětlení v horním parku?
   Odpověď: Chtěli bychom jej udělat, ale momentálně řešíme především zeleň.

  • Otázka: Chybí veřejné WC.
   Odpověď: V minulosti zde byly kadibudky, které ale byly zbourány.

  • Otázka: Město mělo i zahradníky, kteří se o park starali a architekta města.
   Odpověď: Architekt města bude opět od příštího roku, na zahradníka bohužel nejsou peníze.

  • Otázka: Budou obnoveny záchody na parkovišti u Mlýnské doliny? V minulosti byly problémy s ochranáři. Bude pítko?
   Odpověď: Na projektu WC se pracuje, s ochranáři je možné problémy minimalizovat, pokud se za nimi přijde s projektem v dostatečném předstihu. V minulosti se většina rozpočtu na údržbu parku investovalo do sečení trávy.

  • Otázka: Jaké další pohybové aktivity by měly být v parku?
   Odpověď: Možná workoutové hřiště, hřiště na péntanque.

  • Otázka: Budou označeny stromy, které se mají kácet?
   Odpověď: Ano budou označeny v předstihu.

 5. Paní místostarostka Kosová poděkovala všem zúčastněným za účast, zájem o problematiku, řadu podnětných dotazů a příspěvků, slíbila další veřejná projednání na témata související s městským parkem a jednání ukončila.

Zápis je pouze informativní a nečiní si nárok na úplnost nebo nestrannost.

Inventarizační výkres

Obrázky jsou pouze orientační a vznikly složením výkresů z níže uvedených dokumentů, kde také najdete podrobnosti.

Inventarizační výkres městského parku - západní část

Inventarizační výkres městského parku - východní část

Návrhový výkres

Obrázky jsou pouze orientační a vznikly složením výkresů z níže uvedených dokumentů, kde také najdete podrobnosti.

Návrhový výkres městského parku - západní část

Návrhový výkres městského parku - východní část

Tomáš Hofman