Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / 2014 / Volební program 2014–2018

Volební program 2014–2018

ZDRAVÉ A FUNGUJÍCÍ MĚSTO + OTEVŘENÁ RADNICE
= DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT

zdravé a fungující město

 • vyřešení parkování na sídlištích
 • zvětšení bezpečnosti chodců
 • vybudování městských cyklotras
 • kvalitní hřiště pro každý věk (pro děti i dospělé)
 • podpora rozmanitosti kulturního života
 • odborně udržovaná městská zeleň
 • koncepční územní plánování
 • zodpovědné hospodaření města

otevřená radnice

 • videozáznamy ze zastupitelstva na webu města
 • transparentní veřejné zakázky
 • včasná projednávání záměrů s veřejností
 • všechny projekty přehledně a včas na webu města
 • srozumitelná a přehledná komunikace s veřejností
 • jednoduchá webová aplikace pro připomínky občanů

Kristýna KosováKristýna Kosová jako lídr vysvětluje program Zdravého Rožnova

chceme:
mluvit s místními lidmi a mít je za partnery v diskuzi
řídit se doporučeními odborníků (kupříkladu architektů, arboristů, dopravních expertů…)

nechceme:
projekty schované v šuplíku, o kterých jste nikdy neslyšeli
dobré strategické plány uložené v šuplíku, se kterými se nic nedělá (Místní program ke zlepšení kvality ovzduší, Generel dopravy, který chybou města nemá statut strategického dokumentu a podobně)

Zapojení veřejnosti

Ve všech bodech našeho programu, který jsme pojali velmi stručně a jednoduše, nám jde hlavně o to, aby město více spolupracovalo a diskutovalo s vlastními občany. Je to podle nás cesta, jak dosáhnout kvalitního vedení města - poslouchat potřeby obyvatel, navrhovat jejich řešení, a ta pak znovu prodiskutovat s občany.
Pokud budou šuplíky s rozpracovanými projekty stále „otevřené“, Rožnované do nich budou moci nahlížet, na jednom místě najdou jejich soupis, předejde se mnohým problémům, jichž jsme byli svědky v minulém volebním období.
Potřebujeme intenzivně pracovat s poradními orgány Rady města a Zastupitelstva města, jimiž jsou komise a výbory, v konkrétních případech s pracovními skupinami, nad rozpracovanými projekty se potřebujeme setkávat s občany při veřejných projednáních.

Průhledná a otevřená radnice, srozumitelná komunikace s veřejností

Informace o tom, co radnice chystá, by měly být co nejsrozumitelnější a nejpřehlednější, ke každému zásadnějšímu projektu by pro občany měla být k dispozici vizualizace nebo model, nejen půdorys, aby byla podoba navrhovaného projektu co nejjasnější - ať už se bude jednat o stavbu domu, kina, úpravu náměstí.
Informace by neměly být jen na webu města, ale i přímo v místech, kterých se plány týkají, a také v místech, kudy chodí nejvíce Rožnovanů, na vývěsních tabulích jasně označených městským znakem.
Co nejvíce informací by ale mělo být zveřejněno tak, abyste se k nim dostali odkudkoliv - na webu města. Ideálně by dokumenty měly být tzv. strojově čitelné (pro lepší vyhledávání i pro zrakově postižené spoluobčany), čili by se nemělo jednat o naskenované dokumenty. To by mělo v konečném důsledku snížit i zátěž úředníků dotazy veřejnosti a hlavně zvýšit důvěru občanů v radnici.
Na webu byste měli bez problémů najít záznamy ze zastupitelstva (dosud je pořizuje a zveřejňuje Zdravý Rožnov ve spolupráci s Rožnovským prostorem), strategické dokumenty (dlouhodobé plány), konkrétní zásobník městem řešených projektů, rozklikávací rozpočty i smlouvy města s dalšími subjekty, podklady zastupitelů pro zasedání zastupitelstva, aplikaci pro vaše připomínky, kterými by se pak zabývali příslušní úředníci (třeba takovou), městský mapový podklad GIS, obsah úřední desky by měl být strojově čitelný.

Prostor pro volný čas

Cítíme potřebu vyvolat diskuzi o klidových plochách zeleně, které považujme za důležité zejména pro obyvatele sídlišť. Tento problém souvisí úzce s územním plánem, který je občas nekoncepčně měněn dílčími změnami, a tak se „salámovou“ metodou ze zelených ploch stávají plochy obytné. Je třeba v některých oblastech takovým změnám do budoucna zabránit a určité plochy nechat nezastavěné. Územní plán by měl být natolik koncepční, aby jej nebylo třeba často měnit dílčími změnami.
Pro příjemné trávení volného času máme ještě spoustu nápadů - v některých lokalitách chybí hřiště pro malé děti a rodiče s nimi musí podnikat dlouhé výpravy, jinde chybí na hřištích stromy a v létě se na nich nedá vydržet. Chybí nám prostory, kde by se scházela mládež - třeba veřejná ohniště kousek za městem. Chybí také „hřiště“ pro dospělé a seniory - tzv. posilovny venku. Trochu aktivního využití by snesl i městský park, třeba hřiště na pètanque, stoleček na šachy, přírodní hřiště pro děti.

Územní plánování a architektura

Zdravý Rožnov se hlásí k Programu Architektura pro komunální politiku, který vypracovala Česká komora architektů. S jeho obsahem se ztotožňujeme a zavazujeme se jím řídit. Sami jsme v minulosti upozorňovali na nedostatečné zapojení veřejnosti do přípravy projektů i do projednání územního plánu, nekoncepční řešení projektů v Rožnově, chybějícího městského architekta i chybějící vizualizace a další problémy. Cestu, jak s tím něco dělat, nabízí Program Architektura pro komunální politiku, který se kryje s některými našimi body programu.

Kvalitní řešení dopravy ve městě

V Rožnově chybí páteřní cyklotrasy a pohyb cyklistů po městě proto zatím není bezpečný. Stejně tak se dosud s problémy bezpečnosti potýkají chodci, v některých lokalitách dosud chybí chodníky, některé pěší trasy dosud nejsou bezbariérové. Není systémově vyřešeno parkování aut v sídlištích. Tyto problémy popisuje i Generel dopravy, chtěli bychom pracovat na problémech, které tento odborný dokument označil za prioritní.

Kvalitní péči o městskou zeleň

Péče o městskou zeleň v tuto chvíli sestává hlavně ze sečení trávy. Na několika revitalizacích městské zeleně se jasně ukázalo, že stromům v Rožnově chybí odborná údržba a jejich životnost je tím snižována. To má i dopad na městské finance - včasná odborná údržba je celkem levná a zajišťuje dlouhý život stromů, nemluvě o jejich bezpečnosti, její zanedbání vede naopak k potřebě drahých ořezů a časté výsadbě nových dřevin, což je mimo jiné neekonomické.
Konkrétně chceme: nikoliv nárazovou, ale odbornou a systematickou údržbu městské zeleně, dodržování standardů výsadby a ořezu zeleně by mělo být součástí zakázky na údržbu zeleně.
Z důvodů zvyšující se dopravní zátěže města považujeme za svou prioritu údržbu a výsadbu zeleně, která eliminuje negativní vlivy z dopravy, o této tzv. Záchytné zeleni hovoří i Místní program ke zlepšení kvality ovzduší.

Rozmanitá kultura ve městě

Zdravý Rožnov by chtěl pracovat na tom, aby kulturní vyžití v Rožnově bylo rozmanité. Spíše než k stavbě jednoho velkého kulturního centra se kloníme k tomu, aby v Rožnově bylo několik míst, kam chodit za kulturou, je však jasné, že některé stávající prostory potřebují urgentně řešit. V tuto chvíli vidíme tři hlavní problémy - vyřešení otázky rekonstrukce kina/vybudování multifunkčního centra s pracovní skupinou, prověření aktuálních možností dostavby knihovny, čili jedna z etap rekonstrukce knihovny, na kterou se už dlouho čeká, chybějící zkušebna pro místní kapely. S ohledem na stav financí města je ale třeba hledat možnosti financování mimo rozpočet města.

Sport

Chceme především spravedlivější financování sportu ve městě prostřednictvím grantového systému a postupné investice do hřišť ve veřejném prostoru a do školních hřišť v majetku města.