Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / 2006 / Volební program 2006–2010

Volební program 2006–2010

S tímto programem šli do voleb tito kandidáti, ze kterých jste vybrali tyto zastupitele.

Seznamte se s programem Zdravého Rožnova, který jsme rodělili do čtyřech oblastí:

Rodina

Rodina je základ, tvoří nezbytné zázemí pro rozvoj budoucích generací. Proto chceme:

 • zachovat počet městských bytů a podporovat malé startovací byty
 • dobudovat chybějící vodovody a kanalizace
 • vystavět nová dětská hřiště včetně jednoduchých finančně nenáročných sportoviš?
 • zvýšit bezpečnost pěších a cyklistů zklidněním dopravy ve městě a dokončením chodníků do Tylovic, Hážovic a na Horní Paseky
 • přehodnotit plánované propojení ulice Partyzánská na ulici Palackého a následné zprůjezdnění prostředního mostu

Lidé a společnost

Pro rozvoj lidské společnosti chceme podporovat sociální, kulturní a zdravotní vybavenost. Rádi bychom prosadili:

 • přístavbu knihovny a přemístění skateparku
 • podporu sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin spoluobčanů společně se vznikem právní poradny pro sociálně slabé
 • priority vzešlé z komunitního plánování v sociální oblasti (např. domovinka pro seniory, azylový dům, pečovatelská služba)
 • zkvalitnění prostředí města regenerací sídlišť a dokončením rekonstrukce parku
 • zachování současného stavu ulic Nádražní a Bayerova
 • zlepšení služeb veřejné dopravy, bezbariérovost vlaků a autobusů

Město a úřad

Naším záměrem je město a úřad vytvářející dobré podmínky pro život obyvatel a přátelský k občanským aktivitám. Chceme proto:

 • zlepšit informovanost občanů o dění ve městě včetně okrajových částí, podporovat osadní výbory, prosadit TV přenosy ze zasedání zastupitelstva
 • odpovědné hospodaření města
 • maximální využití finančních zdrojů z EU
 • vytvořit dlouhodobý plán rozvoje města
 • více sběrných nádob na tříděný odpad

Práce

Práci chápeme jako zdroj obživy a cestu ke zvyšování kvality života. V oblasti zaměstnanosti a podnikání budeme podporovat:

 • drobné, malé a střední podnikání včetně ekologického
 • vznik malých firem v podnikatelském inkubátoru
 • podnikatelské subjekty při získávání dotací a grantů
 • úzkou spolupráci se subjekty a sdruženími v průmyslových areálech
 • zlepšení dopravního napojení města a urychlenou rekonstrukci křižovatky u Janíka
 • vyřešení dopravy do tylovického průmyslového areálu
 • turistický ruch přesunutím informačního centra do centra města

Etický kodex zastupitele za Zdravý Rožnov pro volební období 2006 - 2010

My, členové Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, jsme si vědomi důvěry občanů v nás vložené, chápeme výkon mandátu jako veřejnou službu, za niž neseme odpovědnost, a proto právní předpisy České republiky týkající se výkonu této funkce dobrovolně doplňujeme následujícími společnými ustanoveními:

Základní ustanovení

1. Člen Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm (dále jen "zastupitel") vykonává svůj mandát ve shodě s Ústavou, zákony a dalšími právními předpisy České republiky a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními tohoto Kodexu.

Obecné zásady

2. Při plnění svých funkcí zastupitel vždy slouží veřejnému zájmu a zdrží se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost mandátu a města Rožnov pod Radhoštěm

3. Zastupitel se za výkon svého mandátu zodpovídá všem občanům města Rožnov pod Radhoštěm, včetně těch, kteří ho nevolili.

4. Zastupitel činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně, to jest na základě jejich skutkové podstaty, přihlížeje pouze k právně relevantním skutečnostem,. Nejedná svévolně k újmě jakékoli fyzické či právnické osoby nebo skupiny osob, ale naopak prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů.

5. Při výkonu svých funkcí zastupitel respektuje pravomoci ostatních volených představitelů a zaměstnanců města Rožnov pod Radhoštěm zařazených do Městského úřadu (dále jen "zaměstnanec úřadu").

6. Zastupitel se účastní každého zasedání zastupitelstva a orgánů, jejichž je členem, s výjimkou nepřítomnosti omluvené dle platných zákonů, jednacího řádu nebo dalších vnitřních předpisů města Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitel přichází na jednání připraven.

Poskytování informací

7. Zastupitel poskytne veřejnosti veškeré požadované informace související s výkonem jeho funkce s výjimkou těch, jejichž utajení stanoví zákon.

8. Zastupitel neuvádí vědomě v omyl veřejnost, ani ostatní zastupitele a zaměstnance úřadu.

Oznámení o činnostech, o příjmech a o nemovitém majetku

9. Zastupitel odevzdá předsedovi kontrolního výboru Oznámení o činnostech, o příjmech a o nemovitém majetku zastupitele města Rožnov pod Radhoštěm vždy do konce září za předešlý kalendářní rok výkonu mandátu. Údaje souvisí s výkonem funkce zastupitele a umožňují kontrolu jeho zastupitelské činnosti.

10. Kontrolní výbor zveřejní oznámení zastupitelů na oficiálních internetových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm.

Střet zájmů

11. Zastupitel se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmem soukromým. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.

12. Zastupitel nevyužívá informace získané při výkonu funkce pro svůj soukromý zájem, definovaný v bodě 11.

13. Povinností zastupitele je vyhnout se střetu zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření ze střetu zájmů vyvolat. Zastupitel jde v boji proti korupci příkladem tak, že veřejně odmítá výhody a privilegia, jež mu jsou v souvislosti s postavením zastupitele nabízeny.

14. Zastupitel nesmí být po dobu výkonu mandátu členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby s přímým i nepřímým vlivem města Rožnov pod Radhoštěm na tuto právnickou osobu, ani členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, která se uchází o přidělení veřejné zakázky od města Rožnov pod Radhoštěm. To neplatí, pokud byl do takového orgánu zastupitel jmenován městem. V tom případě mu náleží odměna za výkon takové funkce ve výši stanovené usnesením zastupitelstva obdobně jako za členství ve výboru zastupitelstva, poněvadž je tato funkce chápána jako práce v rámci výkonu zastupitelského mandátu, je odměna vyplácena městem a zastupitel nepřijme odměnu za výkon funkce od dotyčné právnické osoby. Výše odměny je zveřejněna v usnesení zastupitelstva.

Ohlášení zájmů

15. V případě, že má zastupitel soukromý zájem, definovaný v bodě 11, ve věcech, které jsou projednávány orgány obce, oznámí tuto skutečnost členům zastupitelstva před projednáváním a hlasováním o této věci. Zastupitel by se měl zdržet diskuse a hlasování v těchto věcech.

Dary a výhody

16. Zastupitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování, narušit nestranný přístup, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.

17. Zastupitel nedovolí, aby se v souvislosti s výkonem své funkce dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.

18. Zastupitel nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením zastupitele, pokud to zákon neumožňuje.

19. Při výkonu své funkce neučiní anebo nenavrhne městu Rožnov pod Radhoštěm nebo jeho orgánům učinit úkony, které by ho zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě po skončení výkonu mandátu.

Oznámení nepřípustné činnosti

20. V případě, že zastupitel zjistí ztrátu nebo újmu na majetku města způsobenou nedbalým, podvodným či korupčním jednáním, oznámí tuto skutečnost kontrolnímu výboru zastupitelstva, tajemníkovi, jakož i příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

Kontrola

21. Zastupitel je připravený poskytnout jinému zastupiteli a občanovi informace a všechny okolnosti, které ho vedly k jeho rozhodnutí ve funkci zastupitele.

22. Případné podezření z porušení ustanovení Kodexu prověří kontrolní výbor na podnět zastupitele nebo občana. Výsledné zjištění projedná zastupitelstvo na svém zasedání. Při závažném či opakovaném porušení ustanovení tohoto Kodexu může být zastupitel odvolán Zastupitelstvem ze své funkce v radě, výboru či orgánu právnické osoby nebo Radou z komise.

23. Kontrolní výbor je oprávněn kontrolovat údaje uvedené zastupitelem v oznámení o činnostech, o příjmech a darech a o nemovitém majetku a požadovat od zastupitele vysvětlení k těmto údajům. V případě podezření z porušení zákona upozorní kontrolní výbor příslušné orgány činné v trestním řízení.

Závěrečné ustanovení

24. Zastupitel se ztotožňuje s principy Kodexu a při výkonu svého mandátu se řídí jeho ustanoveními.

Účinnost

Tento etický kodex nabývá účinnosti dnem podpisu.